Vzdělávání

I přes skutečnost, že oblast bezpečnosti výrobků a posuzování jejich shody s relevantními legislativními i normativními předpisy je dlouhodobě upravena v právním řádu EU i ČR, dochází k jejímu podceňování a opakovanému porušování povinností výrobců. Tato skutečnost je způsobena obecnou neznalostí povinných postupů a zejména nedostatkem provozního personálu, schopného zajišťovat veškeré procesy a činnosti při posuzování a prohlašování shody. Tato problematika je na půdě jednotlivých složek Hospodářské komory České republiky (HK ČR) dlouhodobě konzultována a je prokazatelně ověřen zájem výrobců (zaměstnavatelů) vytvořit pozice technicky a odborně způsobilých osob, zajišťujících výše uvedené procesy.

S ohledem na provedená šetření a systematické konzultace s výrobními organizacemi (zaměstnavateli) lze očekávat zájem o získání kvalifikace u cca 80 osob v prvním roce po schválení standardů a cca 40 až 60 osob v každém z let následujících. Lze předpokládat zvýšený zájem firem, především v regionech s rozvinutou průmyslovou výrobou i ve strukturálně postižených regionech. Kromě vyřešení legislativních povinností výrobců dojde synergickým efektem i ke zvýšení zaměstnanosti, případně ke zvýšení hodnoty osob s dosaženou kvalifikací na trhu práce.

Manažer posuzování bezpečnosti výrobků

Kvalifikační úroveň: 6

Činnosti („popis pracovního místa“):

Zaměstnanec s výše uvedenou kvalifikací disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti plnění základní požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Výkon povolání bude expertní činností, uplatňovanou především ve výrobních podnicích či v poradenských organizacích a dále u osob autorizovanýchosoby/ notifikovaných osoby u UÚNMZ, případně u certifikačních orgánů certifikující výrobky, akreditovaných ČIA. Manažer posuzování bezpečnosti výrobků bude provozním zaměstnancem, zajišťujícím komplexní proces posuzování i prohlašování shody výrobků, což v reálné praxi představuje i skutečnost, že bude pověřenou osobou k podepisování příslušných typů „Prohlášení…“, v souladu s legislativními požadavky vztahujícími se k příslušné výrobkové komoditě.

Zaměstnavatel obsazuje pracovní pozici Manažer posuzování bezpečnosti výrobků v případě, že zamýšlí získat vyšší úroveň záruk a postihnout celý životní cyklus procesů a činností realizovaných při posuzování a prohlašování shody výrobků (pozn. na rozdíl od funkce Technik posuzování bezpečnosti výrobků, který v rámci své činnosti zabezpečuje pouze procesy posuzování shody výrobků, přičemž procesy prohlašování shody zabezpečuje v souladu s legislativní úpravou statutární orgán společnosti nebo jím pověřená osoba, nikoliv však osoba na pracovní pozici „Technik posuzování bezpečnosti výrobků“).

Manažer posuzování bezpečnosti výrobků musí prokázat interdisciplinární kompetence a být komplexním pracovníkem s maximální orientací v problematice posuzování shody výrobků. Dílčí kompetence musí být založeny na vědomostním potenciálu i vlastní edukační činnosti, komunikačních schopnostech a efektivitě jejich používání, diagnostických a osobnostních kompetencích, s přihlédnutím k nezbytné míře adaptability, umožňující orientaci ve změnách rámce využívaného k posuzování shody výrobků a schopnosti informovat o nich ostatní zainteresované strany. Zaměstnanec musí disponovat kompetencemi pro zvládnutí moderních informačních technologií včetně modelování procesů posuzování shody. Mimo uvedené primární kompetence k zajištění úplného životního cyklu posuzování a prohlašování shody výrobků musí Manažer posuzování bezpečnosti výrobků prokázat i sekundární kompetence ke kooperaci, podnikavosti, uplatňování správné výrobní praxe, uspokojování očekávání zaměstnavatele, výkonnosti, samostatnosti, aktivnímu přístupu, celoživotnímu učení, zvládání zátěže ad.

Tato požadovaná kvalifikace je na trhu práce unikátní, vychází z potřeb zaměstnavatelů a legislativního rámce, určeného zákony ČR, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a dále nařízeními vlády ČR. Z tohoto důvodu nemůže být nahrazována např. kvalifikací Manažer kvality či jinou obdobnou.

Veškeré uvedené kompetence lze zařadit do odborných způsobilostí pro tvorbu budoucího kvalifikačního i hodnotícího standardu a to zejména jako:

 1. Orientování se v právních předpisech a v legislativním rámci problematiky posuzování a prohlašování shody výrobků.
 2. Používání norem a ostatních souborů technických specifikací, se zaměřením na plnění veškerých požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, včetně provádění jejich rešerší.
 3. Specifikace a nastavování procesních zásad interního řízení výroby (ISŘ) a určení rozsahu povinných záznamů z ISŘ.
 4. Zpracování příslušných „Analýz…“, relevantních podlepro konkrétní výrobkovéé komodityy.
 5. Provádění kontroly úplnosti a relevantnosti technické dokumentace k výrobkuům, v rozsahu zejména Konstrukční a výrobní dokumentace, včetně celkového popisu, souhrnných i podrobných výkresů, vysvětlivek, výpočtů, výsledků zkoušek, certifikátů, posouzení rizik a použitých postupů, seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, popisu ochranných opatření, způsobu vyloučení zjištěných nebezpečí, opatření ke snížení zbytkových rizik.
 6. Zpracování příslušných typů „Návodů…“, relevantních podle výrobkovéých komodit.y
 7. Kontrola a realizace vnitřních opatření pro zajištění shody výrobků u sériové výroby.
 8. Provozní kontrola výroby vč. vypracování relevantních záznamů.
 9. Vypracování příslušných a schvalování příslušných typů „Prohlášení…“, relevantních podle výrobkovéých komodit.y
 10. Označování výrobků značkou shody.
 11. Realizace zásad archivační a spisové služby vztahující se k dokumentaci a záznamům z procesů posuzování a prohlašování shody.

Technik posuzování bezpečnosti výrobků

Kvalifikační úroveň: 4

Činnosti („popis pracovního místa“):

Zaměstnanec s výše uvedenou kvalifikací disponuje nezbytnými kompetencemi k provádění činností spojených s posuzováním bezpečnosti, komplexnosti i kvality výrobků s ohledem na plnění legislativně stanovených povinností výrobců v oblasti základní požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti.

Výkon povolání bude expertní činností, uplatňovanou především ve výrobních podnicích či v poradenských organizacích a dále u osob autorizovanýchosoby/ notifikovaných osoby u UÚNMZ, případně u certifikačních orgánů certifikující výrobky, akreditovaných ČIA. Technik posuzování bezpečnosti výrobků bude provozním zaměstnancem, zajišťujícím dílčí proces posuzování shody výrobků, což v reálné praxi znamená, že nebude odpovědnou osobou za podepisování příslušných typů „Prohlášení…“, v souladu s legislativními požadavky vztahujícími se k příslušné výrobkové komoditě.

Zaměstnavatel obsazuje pracovní pozici Technik posuzování bezpečnosti výrobků v případě, že zamýšlí získat nižší úroveň záruk a nepostihovat na této pracovní pozici celý životní cyklus procesů a činností realizovaných při posuzování a prohlašování shody výrobků (pozn. na rozdíl od funkce Manažer posuzování bezpečnosti výrobků, který v rámci své činnosti zabezpečuje veškeré procesy posuzování a prohlašování shody výrobků, přičemž je zároveň v souladu s legislativní úpravou i osobou pověřenou statutárním orgánem společnosti).

Technik posuzování bezpečnosti výrobků musí prokázat interdisciplinární kompetence a být komplexním pracovníkem s maximální orientací v problematice posuzování shody výrobků. Dílčí kompetence musí být založeny na vědomostním potenciálu i vlastní edukační činnosti, komunikačních schopnostech a efektivitě jejich používání, diagnostických a osobnostních kompetencích, s přihlédnutím k nezbytné míře adaptability, umožňující orientaci ve změnách rámce využívaného k posuzování shody výrobků a schopnosti informovat o nich ostatní zainteresované strany. Zaměstnanec musí disponovat kompetencemi pro zvládnutí moderních informačních technologií včetně modelování procesů posuzování shody. Mimo uvedené primární kompetence k zajištění úplného životního cyklu posuzování a prohlašování shody výrobků musí Technik posuzování bezpečnosti výrobků prokázat i sekundární kompetence ke kooperaci, podnikavosti, uplatňování správné výrobní praxe, uspokojování očekávání zaměstnavatele, výkonnosti, samostatnosti, aktivnímu přístupu, celoživotnímu učení, zvládání zátěže ad. Zaměstnanec nemusí disponovat kompetencemi v procesech prohlašování shody.

Tato požadovaná kvalifikace je na trhu práce unikátní, vychází z potřeb zaměstnavatelů a legislativního rámce, určeného zákony ČR, směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a dále nařízeními vlády ČR. Z tohoto důvodu nemůže být nahrazována např. kvalifikací Technik nebo Manažer kvality či jinou obdobnou.

Veškeré uvedené kompetence lze zařadit do odborných způsobilostí pro tvorbu budoucího kvalifikačního i hodnotícího standardu a to zejména jako:

 1. Orientování se v právních předpisech a v legislativním rámci problematiky posuzování shody výrobků.
 2. Používání norem a ostatních souborů technických specifikací, se zaměřením na plnění veškerých požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, včetně provádění jejich rešerší.
 3. Specifikaci a nastavování procesních zásad interního řízení výroby (ISŘ) a určení rozsahu povinných záznamů z ISŘ.
 4. Zpracování příslušných „Analýz…“, relevantních podlepro konkrétní výrobkovéé komodityy.
 5. Provádění kontroly úplnosti a relevantnosti technické dokumentace k výrobkuům, v rozsahu zejména Konstrukční a výrobní dokumentace, včetně celkového popisu, souhrnných i podrobných výkresů, vysvětlivek, výpočtů, výsledků zkoušek, certifikátů, posouzení rizik a použitých postupů, seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, popisu ochranných opatření, způsobu vyloučení zjištěných nebezpečí, opatření ke snížení zbytkových rizik.
 6. Zpracování příslušných typů „Návodů…“, relevantních podle výrobkovéých komodit.y
 7. Kontrola a realizace vnitřních opatření pro zajištění shody výrobků u sériové výroby.
 8. Provozní kontrola výroby vč. vypracování relevantních záznamů.
 9. Realizace zásad archivační a spisové služby vztahující se k dokumentaci a záznamům z procesů posuzování a prohlašování shody.