Bezpečnost výrobků

Jednou ze základních povinností dovozců, výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a distributorů tzv. stanovených výrobků, ale i nestanovených výrobků je uvádět resp. dodávat na trh nebo do provozu bezpečné výrobky.

Problém výrobců často nastává v okamžiku, kdy ví, že konkrétní výrobek umí navrhnout, vyrobit, zabalit, vyskladnit, často i namontovat, oživit či uvést do provozu, avšak zapomínají na legislativně určené povinnosti, které se k jeho uvádění/dodávání na trh vztahují. A nejen to, často tak dochází k opomenutí významných nákladů, které souvisejí s posuzováním shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti výrobku a je zcela nezbytné je do finančních nákladů na jeho konstrukci a výrobu započítat!

Posouzení shody výrobků je expertní činností, která v ceně výrobku tvoří cca 7 až 12% jeho výrobní ceny (podle složitosti). Opomenout ji v kalkulaci, rozpočtu a prodejní ceně následně znamená uhradit ji ze zisku vytvořeného prodejem výrobku. Může se tak stát, že na pozdější úhradu padne nejen celý zisk, ale i další významné finanční prostředky výrobce.

01 Bezpečné výrobky

Za bezpečné výrobky jsou považovány takové výrobky, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavují po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti nebezpečí nebo jejichž užití představuje pro provozovatele/uživatele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při jejich užívání.

02 Stanovené výrobky

Za stanovené výrobky jsou považovány takové výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, tzv. „oprávněný zájem“.

Bezpečnost těchto výrobků se posuzuje podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů postupy, konkrétně stanovenými ve 24 prováděcích předpisech k tomuto zákonu – nařízeních vlády, jejichž výčet je dostupný na adrese: http://www.unmz.cz/cz/4/seznam nar vlady zak22.htm ve složce „PRÁVNÍ PŘEDPISY“.

S účinností od 15. 4. 2016 byly do právního systému České republiky implementovány sektorové směrnice podle zásad tzv. nového legislativního rámce (NLF – New Legislative Framework), a to zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. K jeho provedení bylo vydáno celkem 11 nařízení vlády, specifikujících postupy posuzování shody a certifikace konkrétně vymezených výrobkových komodit. Jejich výčet je dostupný na adrese: http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-r27 ve složce „PRÁVNÍ PŘEDPISY“.

03 Nestanovené výrobky

Za nestanovené výrobky jsou považovány jakékoliv movité věci, které byly vyrobeny, vytěženy nebo jinak získány bez ohledu na stupeň jejich zpracování a jsou určeny k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že budou užívány spotřebiteli včetně věcí poskytnutých v rámci služeb, a to i v případech, že nebyly určeny k nabídce spotřebitelům, pokud jsou tyto věci dodávány v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věci nové nebo použité či upravené.

Zásady posuzování bezpečnosti těchto movitých věcí – výrobků jsou definovány v zákoně č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a týkají se těch výrobkových komodit, které nejsou např. konkrétně definovány v některém z nařízení vlády, vydaných jako technické předpisy k provedení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů resp. k provedení zákona č. 90/2016 Sb.

Výrobce je povinen podle zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů uvádět na trh jen bezpečné výrobky. Za bezpečný výrobek se považuje zejména výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena. Výčet těchto relevantních zvláštních právních předpisů je definován v odkazu 5) tohoto zákona.