Systémy environmentálního managementu

Motto:  „Pouze vztah založený na symbióze lidského snažení a životního prostředí může být prospěšný pro všechny zainteresované strany.

Co je EMS?
Systém environmentálního řízení je soubor pravidel umožňujících minimalizovat dopady činnosti na životní prostředí, přičemž v přiměřené míře popisuje i vztahy mezi prostředím a společností.

Proč zavádět systém řízení environmentu?

  • Zlepšení environmentálního profilu organizace
  • Zajištění soulad prováděných činností s právními předpisy v oblasti životního prostředí
  • Zlepšení celkové péče o prostředí
  • Snížení rizik
  • Zlepšení image organizace
  • Získání konkurenční výhody
  • Zvýšení hodnoty firmy

Základní normy systému řízení kvality jsou rozčleněny na:

  • ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití  – v normě jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.
  • ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám – v normě je uveden návod na širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ČSN EN ISO 14001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.