Systém řízení kvality

Motto: „Chápeme zavedení i udržování systému řízení kvality jako prostředek, nikoliv jako cíl. Nejlepší referencí je spokojený zákazník, který pozitivně vnímá nastolení vyšších standardů, zlepšení organizace práce a zlepšení celkového pořádku v organizaci.“

Co to je systém řízení kvality?
Stanovení souboru zásad a pravidel pro koordinování všech vzájemně souvisejících činností a procesů uplatňovaných v organizaci, s cílem dosažení trvalé kvality produkce (výrobků a služeb).

Osm zásad řízení kvality:

 • Zaměření na zákazníka: organizace jsou závislé na svých zákaznících, a proto mají porozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, mají plnit požadavky zákazníků a snažit se překonat očekávání zákazníků;
 • Vedení: vedoucí pracovníci prosazují jednotnost účelu, směru a interního prostředí organizace. Vytvářejí prostředí, v němž mohou být pracovníci plně zapojeni na dosahování cílů organizace.
 • Zapojení pracovníků: pracovníci na všech úrovních jsou podstatou organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností v co největší prospěch organizace.
 • Procesní přístup: požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li související zdroje a činnosti řízeny jako proces.
 • Systémový přístup k řízení: identifikování, porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl přispívá k efektivnosti a účinnosti organizace.
 • Neustálé zlepšování: trvalým cílem organizace je neustálé zlepšování.
 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech: efektivní rozhodování jsou založena na logické a intuitivní analýze údajů a informací.
 • Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy: schopnost organizace a jejích dodavatelů tvořit hodnoty se zlepšuje vzájemně výhodnými vztahy.

Proč zavádět systém řízení kvality?

 • Pro dosažení efektivního a samoregulujícího systému řízení
 • Pro přesné definování uplatňovaných procesů a činností
 • Pro optimalizaci organizační struktury
 • Pro efektivní rozdělení činností a procesů včetně jasné deklarace povinností a odpovědností zaměstnanců
 • Pro vybudování systému řízení kontrolních procesů minimalizující výskyt neshodných výrobků a služeb
 • Pro snižování provozních nákladů, úspory surovin a energií
 • Pro zlepšení pořádku a zvýšení efektivity v celé organizaci
 • Pro jasné a dosažitelné plánování a dosahování plánovaných hospodářských výsledků

Základní normy systému řízení kvality jsou rozčleněny na:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky – v normě jsou specifikovány požadavky na systém řízení kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování.
 • ČSN EN ISO 9004:2010 Systémy managementu kvality – Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu kvalityv normě je uveden návod na širší rozsah cílů systému řízení kvality, než poskytuje ISO 9001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace. Využívá se při snaze vrcholové vedení překročit požadavky ISO 9001 a neustálého zvyšování výkonnosti organizace.
 • ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník – v normě jsou uvedeny základy a zásady systému řízení kvality a terminologie. Využívá se k vysvětlení používaných termínů v systému řízení kvality a jejich vzájemných vazeb.