Aliance Společnost 4.0

Materiál Aliance Společnost 4.0 souvisí s naplňováním opatření uvedeného v Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu, jmenovitě opatření 1.5 Založení Aliance Společnost 4.0, jehož cílem je strategicky řídit a propojovat jednotlivé aktivity zahájené Iniciativou Průmysl 4.0 a pokračujícími resortními strategiemi např. Práce 4.0 pod souhrnným pojmem Společnost 4.0 tak, aby se vzájemně vhodně doplňovaly a navazovaly na sebe.

Hlavním důvodem vzniku Aliance je efektivní provádění agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí – agendy tzv. Společnosti 4.0. Pojem Společnost 4.0 zahrnuje zejména nové přístupy a možnosti v oblastech nových technologií, průmyslu, podnikání ve výrobě a službách, energetiky, surovin, trhu práce, vzdělávání, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, legislativy, standardizace, digitalizace, fiskální a monetární politiky, bezpečnosti a kyberbezpečnosti, e-Governmentu, infrastruktury rychlého internetu, smart cities, smart region/regionálního rozvoje a internetu věcí a služeb.

Problematika Společnosti 4.0 je striktně nadresortní agendou, ve které bude v rámci Aliance stěžejní role koordinátora digitální agendy ČR a jeho úkol zajištění součinnosti všech aktérů a návaznosti jednotlivých aktivit, včetně využití jejich vzájemných synergií. Aparát Sekce pro evropské vlády Úřadu vlády mu v tomto, a potažmo Alianci jako celku, zajistí patřičné expertní a administrativní zázemí.

Strukturu Aliance Společnost 4.0 je možno rozdělit na strategickou, řídící a pracovně-koordinační úroveň. Strategická úroveň bude zajištěna poradou ekonomických ministrů v rozšířeném formátu, řídící úroveň zajistí Řídící výbor prostřednictvím již fungujícího Výboru pro digitální ekonomiku Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst a pracovně-koordinační úrovní budou Výbor Průmysl 4.0 a Výbor pro společenské dopady Průmyslu 4.0.