systemporada

Systémy environmentálního managementu

selex20

Motto:  "Pouze vztah založený na symbióze lidského snažení a životního prostředí může být prospěšný pro všechny zainteresované strany."

Co je EMS?
Systém environmentálního řízení je soubor pravidel umožňujících minimalizovat dopady činnosti na životní prostředí, přičemž v přiměřené míře popisuje i vztahy mezi prostředím a společností.


Proč zavádět systém řízení environmentu?
•    Zlepšení environmentálního profilu organizace
•    Zajištění soulad prováděných činností s právními předpisy v oblasti životního prostředí
•    Zlepšení celkové péče o prostředí
•    Snížení rizik
•    Zlepšení image organizace
•    Získání konkurenční výhody
•    Zvýšení hodnoty firmy

Základní normy systému řízení kvality jsou rozčleněny na:
•    ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití  - v normě jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

•    ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám – v normě je uveden návod na širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ČSN EN ISO 14001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.

Profil společnosti

demo pie

  • 01 Poradenství
  • 02 Projekty
  • 03 Certifikace
  • 04 Dotace
  • 05 Školení