Legislativní předpisy pro posuzování stanovených výrobků

Strojní zařízení:

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. (2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, ze dne 17. května 2006, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

Directive 2014/35/EC of the European Parliament and of the Counsil, of 17 May 2006, on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast).

Elektro zařízení:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzován shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU, ze dne 26. února 2014, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Counsil, of 26 February 2014, on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Stavební výrobky:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.