bezpecnostvyrobku

Posuzování shody stanovených výrobků

Znacka CEPosuzování shody stanovených výrobků

Základní požadavky související s posuzováním bezpečnosti stanovených výrobků jsou specifikovány v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22“). S cílem přiblížit systémy posuzování shody stanovených výrobků postupům uplatňovaným v EU byl zákon č. 22 postupně čtrnáctkrát novelizován, naposledy zákonem č. 91/2016 Sb., s účinností od 15. 4. 2016. K provedení zákona č. 22 je v současné době vydáno 24 nařízení vlády, která specifikují postupy posuzování shody konkrétně vymezených výrobkových komodit. Většina z nich jsou ekvivalenty směrnic Evropského parlamentu a Rady. Úplné znění zákona č. 22 (pracovní verze) ZDE.

Všechna nařízení vlády, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky jako prováděcí předpisy k zákonu č. 22 jsou dostupná ZDE.

Základní pojmy podle zákona č. 22

 • Výrobek - jakákoliv věc, která je vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určená k uvedení na trh jako nová nebo použitá,
 • Výrobce - osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem,
 • Zplnomocněný zástupce - osoba usazená v členském státě  Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona,
 • Dovozce - ten, kdo uvede  na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje,
 • Distributor - ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh, tj. výrobky jen distribuuje,
 • Uvedení výrobku na trh - okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití je-li u nich předem opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády,
 • Uvedení výrobku do provozu - okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven, pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na jakémkoliv pracovišti, uživatelem se rozumí zaměstnavatel,
 • Česká technická norma - dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle zákona č. 22 a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“). Česká technická norma není obecně závazná,
 • Označení CE umístěné na výrobku - představuje prohlášení fyzické nebo právnické osoby, která je připojila nebo odpovídala za jeho připojení, že stanovený výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech právních předpisech, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují a že při posuzování shody výrobku byly dodrženy předepsané postupy. Grafická podoba označení CE je definována v čl. 30, odst. 2 dokumentu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Povinnosti výrobců podle zákona č. 22

 • zajistit, aby stanovené výrobky při uvádění na trh nebo do provozu splňovaly vlastnosti specifikované v příslušném nařízení vlády, popřípadě v jiných technických předpisech,
 • zajistit posouzení shody výrobku postupem, který je stanoven v příslušném nařízení vlády,
 • vystavit ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument, jehož náležitosti jsou stanoveny v nařízeních vlády a archivovat je spolu s dokumenty stanovenými v těchto nařízeních po dobu 10 let od ukončení výroby, dovozu nebo uvedení výrobku na trh, pokud některé nařízení vlády nestanoví dobu jinou,
 • v případech stanovených nařízením vlády opatřit výrobky označením CE,
 • uvedené povinnosti výrobců a dovozců může plnit i zplnomocněný zástupce. Pokud tyto osoby předmětné činnosti neplní, je povinna zajistit jejich plnění osoba, která jako poslední uvádí stanovený výrobek na trh – distributor.

Postupy posuzování shody podle zákona č. 22

V § 12, odst. (3) je specifikováno celkem 10 konkrétních postupů předepsaných pro posuzování shody stanovených výrobků. Nejčastějšími postupy jsou:

1. Posuzování shody výrobcem (výjimečně zplnomocněným zástupcem) nebo dovozcem.

2. Posuzování shody autorizovanou osobou (AO) resp. notifikovanou osobou (NO).

3. Posuzování shody akreditovanou osobou, tj. oprávněným certifikačním orgánem certifikujícím výrobky (COV).

Procesy posuzování shody stanovených výrobků dokladující splnění předepsaných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti mají řadu variant. Orientovat se v nich je i pro řadu renomovaných obchodních společností, a tím více pro malé a střední firmy, velmi složité. Průkazně splnit „Povinnosti výrobců“ je velmi často nad jejich síly a z této skutečnosti pak vyplývá, že se při uvádění výrobků na trh nebo do provozu dopouštějí správních deliktů, za které jim hrozí od orgánů dozoru nad trhem pokuty až do výše 50 000 000 Kč!

Vyvarujte se správních deliktů!

Společnost SELEX PROmotion GROUP a.s. je odborně způsobilá zajistit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, formou odborných konzultací, poradenskou činností a spoluprací splnění shora uvedených „Povinností výrobců“ při jejich záměru uvést na trh nebo do provozu stanovený výrobek podléhající jurisdikci zákona č. 22.


 

V roce 2014 byly v Evropské unii vydány sektorové směrnice podle zásad tzv. nového legislativního rámce (NLF - New Legislative Framework). Povinná implementace těchto směrnic do právního systému České republiky byla provedena zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který je ÚČINNÝ OD 15. 4. 2016 a je ekvivalentem „Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí R 93/465/EHS“.

Úplné znění zákona č. 90/2016 Sb., je dostupné ZDE.

Prováděcími předpisy k zákonu č. 90/2016 Sb., jsou tato nařízení vlády:

1. Nařízení vlády 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech

Účinnost:      15. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2013/53/EU ze dne 20. 11. 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES.

2. Nařízení vlády 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny

Účinnost:      20. 4. 2016 s výjimkou § 11

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/28/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění).

3. Nařízení vlády 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/34/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

4. Nařízení vlády 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/30/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

5. Nařízení vlády 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/35/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.

6. Nařízení vlády 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/29/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.

7. Nařízení vlády 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/32/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh.

8. Nařízení vlády 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/31/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh.

9. Nařízení vlády 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent

Účinnost:      20. 4. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/33/EU ze dne 26. 2. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy.

10. Nařízení vlády 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Účinnost:      19. 7. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/68/EU ze dne 15. 5. 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

11. Nařízení vlády 345/2016 Sb., o lodní výstroji

Účinnost:      10. 11. 2016

Ekvivalent:    Směrnice EP a R 2014/90/EU ze dne 23. 7. 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES.

Za správní delikty zjištěné při uvádění shora specifikovaných výrobkových komodit při jejich dodávání na trh opětovně hrozí od orgánů dozoru nad trhem pokuty až do výše 50 000 000 Kč!

Vyvarujte se správních deliktů!

Společnost SELEX PROmotion GROUP a.s. je odborně způsobilá zajistit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, formou odborných konzultací, poradenskou činností a spoluprací splnění všech povinností výrobců předepsaných pro posuzování shody stanovených výrobků podléhajících jurisdikci zákona č. 90/2016 Sb., při jejich dodávání na trh.

Profil společnosti

demo pie

 • 01 Poradenství
 • 02 Projekty
 • 03 Certifikace
 • 04 Dotace
 • 05 Školení